ናይ ምዉላድ ምቅርራብ እንታይ እዩ?

ናይ ምዉላድ ምቅርራብ እንታይ እዩ?

እስኽን ጥንስቲ ኢኽን። ጀርመንኛ ኸኣ ቋንቋኽን ኣይኮነን።
ምናልባሽ በይንኽን ዘለኽን ትኾና፣ እቲ ዘይበርሃልክን ነገራት ኸኣ ንመን ክትሓታ ከምእትኽእላ ኣይትፈልጣን ትኾና። ስለዚ እዚ ናይ ምውላድ ምቅርራብ ኮርስ ንዓኽን እዩ።
እዚ ናይ ምውላድ ምቅርራብ ኮርስ ብሽዱሽተ ክፍልታት እዩ ዝካየድ። ነቲ ኮርስ ትመርሖ ሓንቲ ኣዋላዲትን ሓንቲ ኢንተርካልቸራል ተርጓሚትን እየን
እሳተን ንዓኽን ንኽሰምዓኽን፣ ሕቶታትክን ንኽመልሳልክንን ሓበሬታታት ንኽህባኽንን እየን ዝጥለባ።
እሳተን ንዓኽን ጥንስን ምዉላድን ከመይ ከምዝካየድ የረድኣኽን። ድሕሪ ሕርሲውን ንቖልዓ ከመይ ጌርካ ከምዝጥቦን ምስ ቖልዓ ኣብ ገዛ ንተሕልፎኦ ጊዜታትን የዳልዋኽን።
እስኽን ምስ ካልኦት ዉሑዳት ኣንስቲ ብሓባር ኬንክን ኣብ ናይ ቆልዓ ምምጻእ ጊዜታትን ኣብቲ ጊዜ ዘጋጥም ጉዳያትን ትካፈላ። ናትክን ብህሊን ልማድን ኣብዚ ጋንታታት ይኽባር እዩ።

ናይ ምውላድ ምቅርራብ ኮርስ መዓስ እዩ ዝካየድ ? 

እቲ ዝሓሸ ጊዜ ነዚ ኮርስ ኣብ ሞንጎ 5-ይን 8-ይን ወርሒ ጥንሲ እንተተኻፈልክን ዝበለጸ እዩ።
እስኽን ምስ ካልኦት ጥኑሳት ኣንስቲ ክትራኸባ ኢኽን። ዘለክን ተሞክሮን ትጽቢትን ኸኣ ምስኣተን ክትማየጣሉ ትኽእላ ኢኽን።

ናይ ምውላድ ምቅርራብ ኮርስ ክንደይ ገንዘብ እዩ ዝኽፈሎ ?

ዋጋ ናይ ሽዱሽተ ጊዜ ክፍሊ ኮርስ ንነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ 30,– እዩ ዝኽፈል
ነዚ ዋጋ ክትከፍላ ዘይትኽእላ እንተ ኾንክን ነታ መራሒት ኮርስ ኣብ መጀመርታ ዕለት ኮርስ ሓብራኣ።
ነይ ጥዕና ኢንሹራንስ እንተለክን፣ እቲ ኢንሹራንስ ተወሳኺ 100,– ነዚ ኮርስ ይኸፍል እዩ። ናይ በርን ካንቶን ኸኣ ብሕዉነታዊ ነቲ ዝተረፈ ይኸፍል።

Tigrinya